Aikaa osaamisen kehittämiselle ja yhteisen ymmärryksen rakentamiselle - Academy of Brain
Varaa demo
Lataa Sisältökatalogi

Tampereen korkeakouluyhteisö toteutti yhdelle yksikölleen yhteistoiminnallisen oppimisen kokonaisuuden Academy of Brainin verkkovalmennusten pohjalta. Asiantuntija Anneli Uusitalo Tampereen korkeakouluyhteisön Koulutus ja oppiminen -yksiköstä kertoo, että kokonaisuuden tavoitteena oli tarjota aikaa yhteiselle keskustelulle, yhteisen ymmärryksen rakentamiselle, sekä käytäntöjen ja työhyvinvoinnin kehittämiselle yhdessä.

– Ylipäätään toiveenamme oli lisätä yhteistä oppimiseen ja kehittymiseen liittyvää keskustelua, hän sanoo. 

Academy of Brain – hyvinvoinnin verkkovalmennus –kokonaisuus alkoi syyskuussa 2021 ja päättyi toukokuussa 2022. Uusitalo toteutti ja fasilitoi kokonaisuuden yhdessä Tampereen korkeakouluyhteisön oppimismuotoilija Taru Kaeran kanssa. 

– Yhteensä mukana oli kuutisenkymmentä opettamisen parissa toimivaa työntekijää. Jokaiselle tiimille järjestettiin 3-4 fasilitoitua keskustelutilaisuutta, Uusitalo kertoo. 

Osallistujilla oli käytössään Academy of Brainin verkkovalmennustarjonta, josta valikoitiin suoritettavaksi tietyt opintopolut ja valmennukset ohjatusti. 

Kukin osallistuja kävi valitut sisällöt läpi itsenäisesti. Tämän jälkeen oli vuorossa tiimin ja fasilitaattorien yhteinen tapaaminen, jossa teemaa käytiin läpi yhdessä keskustellen, Uusitalo toteaa. 

Year Established
Products
Team Size
Clients

Tiivis yhteistyö tiiminvetäjien kanssa


Tiiminvetäjät olivat tiiviisti mukana teemojen ja oppimissisältöjen valinnassa. He tutustuivat tarjolla oleviin sisältöihin ensin keskenään, ja valitsivat heille sopivimmat. Mukaan valikoituivat Academy of Brainin opintopolut Yhdessä olemme vahvoja – Jokainen luo hyvän työn fiilistä, Stressi haltuun, Voi hyvin – Virkeämpi minä!, sekä Uusi minä: Arki haltuun mielenhallinnan keinoin

Valitut opintopolut sisälsivät verkkovalmennuksia ja erillisiä lyhyitä videoita. Opintopolkujen sisällöistä jätettiin pois osioita, joiden koettiin olevan osallistujille jo ennestään tuttuja. 

– Huomasimme jo ensimmäisen teeman myötä, että sisältöjä on erittäin runsaasti. Päätimmekin rajata niitä hieman ja keskittyä meille tärkeimpiin. Tämä helpotti fasilitointiakin, koska kaikkea ei ehdi käydä läpi rajatussa ajassa, Uusitalo sanoo. 

Tiiminvetäjillä oli aktiivinen rooli myös kokonaisuuden viestinnässä: he kertoivat tiimiläisilleen kokonaisuuden edetessä, mitkä sisällöt ja osiot kulloinkin käydään läpi.  Ennen kokonaisuuden alkamista tiiminvetäjät kävivät kunkin työntekijän kanssa tavoitekeskustelun, joissa osallistujat määrittivät itselleen yhden tavoitteen valituista teemoista. 

Kokonaisuuteen osallistuminen ja sitoutuminen oli aktiivista. Valmennuksia ja videoita käytiin toteutuksen myötä läpi yli tuhat kappaletta. Uusitalo uskoo, ettei näin hyvään tulokseen olisi varmasti päästy ilman selkeää kokonaisuutta ja rakennetta. 

– Oppimiskokonaisuus oli liitetty tiimin kalenteroituun yhteistyöaikaan, joten osallistuminen toteutettiin selkeän prosessin kautta. Ohjasimme käymään valmennussisältöjä läpi tiettyihin päivämääriin mennessä. 

Ideoita ja kehittämisehdotuksia


Yhteiset fasilitoidut keskustelutilaisuudet järjestettiin koronatilanteen takia verkkotapaamisina yhtä tapaamista lukuunottamatta. Tapaamisissa hyödynnettiin Flinga-alustaa, joka mahdollistaa esimerkiksi pienryhmäkeskustelut. Fasilitoiduissa tapaamisissa käytiin keskustellen läpi, mitä valitut sisällöt tarkoittavat, ja mitä näkökulmia niistä nousi tärkeäksi oman tiimin näkökulmasta.

– Academy of Brainin sisällöt toimivat taustamateriaalina ja ajatusten herättäjänä. Niistä osallistujat saivat varmasti ammennettavaa omaan elämäänsä kokonaisuutena, jonka lisäksi tietyt asiat nousivat tiimin yhteiseen keskusteluun.

Kahden fasilitaattorin ansiosta tekninen toteutus onnistui Uusitalon mielestä hyvin. Käytössä oli Me-we-us -menetelmä, jossa aihetta käytiin ensin läpi itsenäisesti, sitten pienryhmissä ja lopuksi yhdessä keskustellen.

– Fasilitointi oli mielenkiintoista, ja kyllähän siinä oppi koko ajan jotain uutta itsekin. Huomasimme, että jotkut aiheet saivat aikaan enemmän keskustelua kuin toiset. Tapaamisissa oli yleisesti rento tunnelma. Koitimmekin luoda ilmapiiriä, jossa omia ajatuksia olisi helppo tuoda esille. Varsinkin pienryhmissä tuotettiin paljon uusia ajatuksia ja oivalluksia, Uusitalo iloitsee.

Uutta ammennettavaa käytännön työhön


Osallistujille pidettiin keväällä seurantakeskustelut, joissa käytiin läpi tavoitteiden saavuttamista. Nämä keskustelut avasivat myös osallistujien ajatuksia oppimiskokonaisuudesta ja sen hyödyistä. Saadun palautteen perusteella suurin osa osallistujista piti verkkosisältöjä hyödyllisinä, ja opittua aiottiin hyödyntää työssä tai työyhteisön toiminnassa.

Kysyttäessä osallistujilta millaisiin asioihin he saivat uusia taitoja ja tietoja toteutuksen myötä, vastausten lista oli runsas: esille nousi esimerkiksi paineensietokyky, vuorovaikutus, ajanhallinta, joustava perfektionismi, itsemyötätunto, tiimityöskentely ja oman työn reflektointi.

Osa osallistujista koki, että arjen työtä oli toteutuksen rinnalla hankala priorisoida kiireen keskellä.

– On ihan ymmärrettävää että kiire lyö leimansa osaamisen kehittämiseen. Koitimme kannustaa osallistujia tutustumaan sisältöihin pala kerrallaan yhdessä, jolloin aiheesta voi käydä keskustelua saman tien. Näin homma tulee tehtyä, ja voi johtaa mielenkiintoiseen keskusteluun, Uusitalo kertoo.

Vertaisoppiminen ja keskustelu osaksi arkea


Uusitalo ja Kaera kannustivat osallistujia vertaisoppimiseen ja keskusteluun tiimeittäin myös fasilitoitujen tapaamisten ulkopuolella.

– Nämä olivat niin lyhyitä tapaamisia, ettemme pystyneet tässä ajassa enempää ohjaamaan tai viemään opittua konkretiaan. Teimme kuitenkin paljon yhteenvetoja tiiminvetäjille yhdessä kerätyistä ratkaisuehdotuksista ja oivalluksista, Uusitalo sanoo.

Uusitalo suosittelee yhteistoiminnallisen oppimisen fasilitoituja kokonaisuuksia myös muille. Yhteinen keskustelu ja näkökulmien jakaminen on hänen mielestään tärkeää.

– Toki tällaisen kokonaisuuden suunnittelu vie aikaa, mutta onnistunut toteutus lähtee pitkälti myös aktiivisista tiiminvetäjistä ja osallistujajoukosta. Uskon, että tästä toteutuksesta jäi talteen paljon työssä hyödynnettäviä asioita ja oivalluksia. Uusitalo ja Kaera kannustivat osallistujia vertaisoppimiseen ja keskusteluun tiimeittäin myös fasilitoitujen tapaamisten ulkopuolella.

Sisältöjä yhteisiin toimistohetkiin

Lataa Sisältökatalogi

Vuoden 2022 NPS-suositteluindeksimme oli 71!

Asiakkaidemme onnistuminen on meille sydämen asia, siksi mittaamme asiakastyytyväisyyttä säännöllisesti mittaamalla NPS-lukuamme. Viimeisin lukumme oli 71 ja voimmekin ylpeänä voimme todeta, että sijoitumme parhaiden joukkoon! Haluamme jatkaa tätä tiellä eteenpäin ja kehittää toimintaamme yhä paremmaksi, joten toivomme, että jatkossakin kuulemme palautettanne, toiveitanne ja kehitysehdotuksianne.

Tilaa tunnukset
KIRJAUDU