Tulevaisuuskestävä organisaatio - Academy of Brain
Varaa demo
Lataa Sisältökatalogi

Tulevaisuuskestävä organisaatio – millaisia taitoja tarvitaan tulevaisuudessa? Organisaatioiden ylimmän johdon osaamisen vaatimukset ovat olleet muutoksessa jo pitkän aikaa. Tästä esimerkkinä HBR:n julkaisema artikkeli, jossa listataan ylimmältä johdolta vaadittavia ominaisuuksia työpaikkailmoituksissa. Vaatimukset painottavat vuosi vuodelta enemmän sosiaalisia taitoja ja vuosi vuodelta vähemmän asiantuntijuutta.

Sama suuntaus nähdään Gartnerin raportissa 9 Future of Work Trends Post Covid-19. Yhdeksi tärkeimmistä tekijöistä raportissa nostetaan yhteistyösuhteiden kehittäminen, koska satunnaisia kohtaamisia on vähemmän ja henkilöstö kokee enemmän ulkopuolisuutta. Tämä vaatii aktiivista ja suunnitelmallista toimintaa esihenkilöiltä, jotta työntekijöiden kokemus työnantajasta paranee ja työntekijöiden vaihtuvuus saadaan pidettyä pienempänä.

Tulevaisuuskestävä organisaatio ei synny pelkästään esihenkilöiden sosiaalisia taitoja kehittämällä. Tarve läpäisee koko organisaation. Koko henkilöstöllä pitää olla yhä paremmat valmiudet keskustella keskenään työstä ja sen tekemisestä roolista ja asemasta riippumatta.

Työelämätaidot ovat paitsi yksilön työtä edistäviä taitoja, niin erityisesti koko yhteisön menestyksen katalyytti, joka aktivoidaan yhteisellä keskustelulla taitojen tilasta ja soveltamisesta juuri meillä.

Year Established
Products
Team Size
Clients

Tulevaisuuskestävä organisaatio työelämätaitoja kehittämällä


Tulevaisuuskestävä organisaatio edellyttää laajaa työelämätaitojen kehittämistä. Mutta miten toteuttaa tämä organisaationlaajuisesti ja skaalautuvasti? Tämä vaatii kolmea asiaa.

  1. Helppokäyttöistä oppimisympäristöä

  2. Laadukkaita ja relevantteja työelämätaitosisältöjä

  3. Oppimiskulttuuria, joka tukee kehittymistä ja merkityksellisiä keskusteluja

Näistä ensimmäiset kaksi ovat kohtuullisen helppoja ostaa ulkopuolelta. Hyvän oppimiskulttuurin kehittäminen sen sijaan vaatii organisaatiolta omistautumista, aikaa ja kärsivällisyyttä. Kaikki tietävät, että toimintatavat eivät muutu sormia napsauttamalla, vaan muutos vaatii aikaa ja paljon viestintää.

Lisäksi työelämätaitojen kehittämisen tulee olla vaikuttavaa. Miten varmistetaan, että henkilöstö oppii ja käyttää opittuja taitoja työssään?

Vaikuttava työelämätaitojen kehittäminen edellyttää kytkentää yrityksen strategiaan sekä tehokasta “ilmiöittävää” sisäistä markkinointia ja viestintää. Tämän jälkeen jokaisella täytyy olla aikaa opiskella itsenäisesti (työajalla). Itsenäinen opiskelu kannattaa jaksottaa pieniin palasiin. Pienille opintopalasille on myös helpompi löytää paikka kalentereista.

Tämä luo välttämättömät edellytykset vaikuttavuudelle. Vaikuttavuuden ratkaisee se, onko jokaisella mahdollisuus käydä merkityksellistä keskustelua opituista asioista ja niiden soveltamisesta omassa työssä, tiimissä ja laajemmin koko työyhteisössä?

Työelämätaitojen oppimisessa yhteisellä keskustelulla on aivan keskeinen rooli opitun syventämisessä sekä yhteisen ymmärryksen luomisessa. Yhteiset keskustelut myös luovat deadlineja, jotka taas rytmittävät ja tehostavat oppimista. Tutkimusten mukaan parhaan oppimistuloksen saa, kun yhdessä keskustellaan säännöllisesti.

Luo siis strateginen syy ihmistaitojen oppimiselle, viesti taitojen oppimisen merkityksestä ja tavoista innostavasti, monissa kanavissa ja pitkäjänteisesti, rakenna toimintamallit yhteisille keskusteluille ja ole pitkäjänteinen muutosten seurannassa.

Näillä ohjeilla luodaan tulevaisuuskestävä organisaatio.


Toni Toivanen

Academy of Brain
CEO

Työelämätaitosisällöillä kohti tulevaisuuskestävää organisaatiota

Lataa Sisältökatalogi

Vuoden 2022 NPS-suositteluindeksimme oli 71!

Asiakkaidemme onnistuminen on meille sydämen asia, siksi mittaamme asiakastyytyväisyyttä säännöllisesti mittaamalla NPS-lukuamme. Viimeisin lukumme oli 71 ja voimmekin ylpeänä voimme todeta, että sijoitumme parhaiden joukkoon! Haluamme jatkaa tätä tiellä eteenpäin ja kehittää toimintaamme yhä paremmaksi, joten toivomme, että jatkossakin kuulemme palautettanne, toiveitanne ja kehitysehdotuksianne.

Tilaa tunnukset
KIRJAUDU