FUSE™-oppimismalli suunnannäyttäjille - Academy of Brain
Sign up
FUSE OPPIMISMALLI

Academy of Brain on muovannut FUSE™-oppimismallin uudistumishakuisten organisaatioiden henkilöstön kehittämistarpeisiin. FUSE™-malli tehostaa uutta luovan yhteistyön kannalta välttämättömien ihmistaitojen yhteisöllistä oppimista. Academy of Brain auttaa FUSE™-oppimismallin keinoin asiakkaitaan yhdistelemään parhaita käytänteitä toimivaksi kokonaisuudeksi.

Academy of Brainin asiantuntijaryhmän, henkilöstön ja asiakkaiden yhteistyön tuloksena kehitetty FUSE™-oppimismalli yhdistää työelämään liittyvän oppimisen parhaat keinot. Oppimismalli vastaa asiantuntijaorganisaatioiden strategisiin henkilöstön kehittämisen haasteisiin.

Academy of Brainin johtava psykologi Ville Ojanen kertoo, että mallin kehitystyön taustalla on asiakasyritysten keskeiset haasteet.

– Asiakaskunnassamme korostuvat yritykset, joiden strateginen elinehto on yhteistyö sekä jatkuva yhdessä kehittyminen ja uudistuminen. Tämä näkyy yritysten panostuksina ihmislähtöisen kulttuurin kehittämiseen. Tämän kehittämishaasteen ratkaisemiseen etsitään toimivia, vaikuttavia ja skaalautuvia oppimisratkaisuja.

– Näissä yrityksissä nähdään, että vain osaavien ammattilaisten, palkitsevien yhteistyösuhteiden ja uutta luovan vuorovaikutuksen varaan rakentuva yhteisö on riittävän vahva ja joustava löytääkseen menestyvän tavan toimia kulloisessakin ympäristössä. Fuse™-oppimismallin lähtökohta on luoda tehokkaita käytänteitä itse- ja yhdessäohjautumisen taitojen oppimiselle. Nämä taidot heijastuvat ammattilaisten kykyyn johtaa itseään, heidän yhteistyösuhteisiinsa ja tapaansa toimia vuorovaikutuksessa.

– Tunnemme ketterien ja oppivien yhteisöjen haasteet arjen kiireestä johtamisen kehittämiseen. Oma lähtökohtamme on huippuosaajien tiedeyhteisöissä, joista omaksutut mallit ovat rikastuneet kokemuksillamme eri toimialojen menestyvistä organisaatioista. Meille on tärkeintä ymmärtää kehittymis- ja oppimishaluisia organisaatioita ja tukea niissä työskenteleviä johtajia, esihenkilöitä ja asiantuntijoita pääsemään parhaaseensa. Avain tähän on inhimillisen osaamisen kehittäminen, jonka sato korjataan toimivana yhteistyönä.

Malli kehittää henkilöstön vuorovaikutusta ja yhteistyötä, minkä ansiosta työyhteisö kykene uudistumaan sekä toimimaan joustavasti ja ketterästi. Yhdessä onnistuminen on myös palkitsevaa ja lisää henkilöstön sitoutuneisuutta. Gallupin Q12 meta-analyysi -raportin mukaan vahvasti sitoutuneet tiimit saavat aikaan keskimäärin 40 % kasvun liikevaihdossa, ja sitoutuneet tiimit ovat työssään keskimäärin 20 % tuottavampia.

FUSE™ käynnistää yhteistyön moottorin


Uutta luovan yhteistyön kehittämisen tiellä on merkittäviä esteitä, joiden ratkaisemiseksi FUSE™-oppimismalli on kehitetty.

Yksi suurimmista haasteista on itsesäätelykyvyn kaltaisten ihmistaitojen oppimisprosessi. Näihin taitoihin viitataan monin eri käsittein ja painotuksin kuten psykologiset taidot, soft skills, sosiaaliset taidot tai työelämän metataidot. Kaikkien näiden käsitteiden ytimessä on ihmisen käyttäytymiseen liittyvä osaaminen. Sen omaksuminen vaatii itsetuntemuksen kehittymistä, oman toiminnan reflektointia ja käyttäytymisen muuttumista. Oppimisessa korostuu lisäksi sisäinen motivaatio ja halu kehittyä.

– On psykologisesti haastavaa katsoa peiliin ja hyväksyä se tosiasia, että pitäisi kehittyä ja kasvaa. Lisäksi ihmistaitojen kehittämistarpeita on usein vaikea tuoda organisaatiossa esille, koska niiden mittaaminen on hankalaa, Ojanen selittää.

Kun haasteena on vahvistaa koko organisaation uutta luovaa yhteistyökykyä, ihmistaitojen kehittämisen täytyy lisäksi ulottua jokaiseen työntekijään, eikä perinteisillä oppimiskäytänteillä kuten luokkahuoneoppimisella, mentoroinnilla ja coaching-menetelmillä pystytä vastaamaan tarpeeseen riittävän kustannustehokkaasti.

Verkko-oppiminen on keskeinen elementti kaikissa kustannustehokkaissa oppimisratkaisuissa. Ojanen muistuttaa, että psykologisten taitojen kohdalla tämä ei kuitenkaan yksinään riitä: organisaatiossa on oltava myös tehokkaat prosessit, joilla yhteistä oppimista, reflektiota ja opitun käytäntöön vientiä tuetaan.

– Pohjimmiltaan uutta luovan yhteistyön kehittäminen skaalautuu vasta, kun työyhteisössä on tehokkaat käytännöt käydä yhteisiä oppimiskeskusteluja ja kytkeä verkko-oppimissisällöt käytäntöön. Skaalautuvuus toteutuu, kun yhteistyössä oppiminen ja reflektointi tuodaan jokapäiväiseksi toimintatavaksi ruohonjuuritasolle. Se on optimaalinen tilanne, jossa ihmistaitoja on mahdollista kehittää tehokkaasti, hän selittää.

FUSE™ yhdistää parhaat käytännöt


FUSE™-oppimismalli yhdistelee joustavasti erilaisia oppimiskäytäntöjä ja -näkemyksiä. Työelämässä jo tunnettu Blended learning -oppimismalli tarkoittaa usein digitaalisen oppimisen ja luokkahuoneoppimisen yhdistelmää. FUSE™-oppimismalli menee tätä syvemmälle määrittäen, millaisia oppimisperiaatteita ja malleja on yhdistettävä, jotta oppimisen haasteisiin vastataan aidosti ja tapauskohtaisesti. Oppimismallin voi jakaa viiteen eri perusperiaatteeseen:

  1. Luokkahuoneesta siirrytään digitaaliseen itseoppimiseen ja yhteistyössä oppimiseen. Sisäinen motivaatio kasvaa, kun oppimisessa yhdistyvät autonomia sekä osaamisen ja yhdessä tekemisen tunne.

  2. Perinteisiä asiantuntijataitoja vahvistetaan ihmistaitojen oppimisella ja niiden käytännön soveltamisella. Ihmistaitojen omaksuminen heijastuu positiivisesti itsensä johtamisen kykyyn, yhteistyöhön ja vuorovaikutussuhteisiin.

  3. Hyödynnetään mikro-oppimista: jo vartti viikossa riittää tarjoamaan ajattelun sytykkeitä. Tämä tuo oppimiseen joustavuutta: oppija voi ohjata itseään joustavasti ja opiskella missä ja milloin vain.

  4. Perinteisestä opettamisesta siirrytään käänteiseen oppimiseen ja oppimisprosessin fasilitointiin. Näin resursseja voidaan ohjata tehokkaammin ihmistaitojen oppimisen pullonkaulaan, eli oppimisprosessin ja reflektoinnin vaiheisiin.

  5. Tuetaan itseohjautuvaa oppimista ja oman oppimispolun löytämistä. Tämä lisää sisäistä motivaatiota, merkityksellisyyden kokemusta, ja oppimisen omaksi kokemista.

Parhaat tulokset punoutuvat tiiviissä yhteistyössä


FUSE™-oppimismallin ideologia näkyy Academy of Brainin kaikessa toiminnassa ja jokaisessa valmennussisällössä. Tarjolla on myös oppaita ja käytännön vinkkejä siihen, miten yhdessä oppiminen organisoidaan, miten kehitetään jatkuvan oppimisen kulttuuria, ja miten luodaan tehokkaita oppimisen rakenteita ja prosesseja.

Academy of Brain haluaa olla laaja-alaisesti mukana kehittämässä asiakkaidensa oppimiskulttuuria, ja luoda yhdessä asiakkaan kanssa parhaita tapoja tuoda FUSE™-oppimismallin elementtejä osaksi henkilöstön oppimisprosesseja.

– Yhdistelevän oppimisen periaate on ohjannut jo pitkään toimintaamme, mutta selkeän FUSE™-oppimismallin myötä kokonaisuus saadaan asiakastyöhön mukaan aiempaa systemaattisemmin, Academy of Brainin Customer success manager Hanna Puharinen iloitsee.

Oppimisprosessin vaikuttavuuden tutkiminen ja raportointi nousevat FUSE™-oppimismallin myötä vahvasti osaksi Academy of Brainin asiakastyötä.

– Pyydämme jokaiselta verkkovalmennuksen suorittaneelta arvosanan valmennuksen vaikuttavuudesta ja hyödystä omaan työhön peilattuna. Lisäksi toteutamme asiakkaillemme vaikuttavuuskyselyitä kaikista verkkovalmennustemme teemoista. Nämä tulokset jaamme asiakkaille kvartaaleittain, Puharinen kertoo.

Oletko kiinnostunut kuulemaan lisää valmennusratkaisuistamme?

Varaa verkkotapaaminen

 – Academy of Brain, the science of e-learning

Sign up
LOGIN