Yhteistyö – miten kehität yhteistyökykyä - Academy of Brain
Testaa ilmaiseksi

Yhteistyö on työyhteisöjen onnistumisen avain. Yhteistyöllä saavutetaan tavoitteet ja työnteko on tehokasta ja tuloksellisesta. Mitä monimutkaisemmasta työstä ja liiketoiminnasta on kyse, sitä enemmän yhteistyön merkitys korostuu.

Yhteistyö – mistä kyse?

Yhteistyötä on monenlaista, työelämässä muun muassa tiimityötä, kollegiaalista yhteistyötä, projektityöskentelyä ja verkostoitumista. Näihin kytkeytyy eri osa-alueita, kuten yhdessä työskentely, viestiminen, osaamisen ja resurssien jakaminen, yhdessä oppiminen, luottamus ja joustavuus.

Se miten yhteistyö nähdään, missä laajuudessa se ilmenee ja miten se toteutetaan, pohjautuu vahvasti organisaatiokulttuuriin ja johtamistapoihin. Yhteistyön tavat ja kulttuuri voi ilmetä eri tavoin organisaation eri tasoilla työtiimeissä, osastoilla, projekteissa ja organisaation laajuisesti.

Year Established
Products
Team Size
Clients

Yhteistyö – miksi kehittää järjestelmällisesti?


Miksi organisaatioiden kannattaisi kehittää yhteistyötä järjestelmällisesti?

Yhteistyö ei ole vain tehokkuuden ja tuloksellisuuden kysymys, vaan se myös edistää työntekijöiden hyvinvointia ja työtyytyväisyyttä. Hyvin toimiva yhteistyöympäristö voi luoda innostavan ilmapiirin, jossa ihmiset voivat kasvaa ja menestyä yhdessä.

Positiivinen yhteistyöympäristö heijastuu suoraan työntekijöiden hyvinvointiin. Kun ihmiset tuntevat olevansa osa tiimiä ja kokevat olevansa arvostettuja, se vahvistaa henkistä hyvinvointia ja motivaatiota. Motivaatio ja työinto lisäävät tuottavuutta.

Hyvässä yhteistyöympäristössä kommunikaatio on avointa ja tehokasta. Myös stressi ja epävarmuus vähenevät. Kommunikaatioon kytkeytyy myös psykologinen turvallisuus.Työntekijät kokevat turvalliseksi ilmaista ajatuksiaan ja näkemyksiään. Tämä on erityisen tärkeää monimutkaisissa projekteissa, joissa ideoiden vaihto ja ongelmanratkaisu ovat avainasemassa. Kuinka monta hyvää ideaa syntyykään psykologisen turvallisuuden vallitessa tai kuinka monta ideaa jää syntymättä sen puuttuessa?

Laadukas yhteistyö yhteisöllisyyden edistäjänä


Laadukas yhteistyö lisää yhteenkuuluvuutta, luo verkostoja ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. Henkilökohtaiset suhteet auttavat konfliktitilanteissa ja käsittelemään vaikeita tilanteita positiivisemmassa ilmapiirissä.

Hyvinvoivat, työhönsä tyytyväiset työntekijät ovat todennäköisemmin sitoutuneita organisaatioonsa ja sen tavoitteisiin. Yhteisten päämäärien avulla luodaan yhteenkuuluvuutta ja suunnataan tekemistä.

Yhteiset onnistumiset ja jaetut kokemukset vahvistavat organisaatiokulttuuria ja luovat perustan kestävälle työyhteisölle. Kun työntekijät kokevat, että heidän panoksensa on merkityksellinen ja että heillä on mahdollisuus kehittyä yhdessä muiden kanssa, se lisää heidän työtyytyväisyyttään ja vahvistaa organisaation kilpailukykyä pitkällä aikavälillä.

Yhteistyön kehittäminen lähtee liikkeelle selkeistä tavoitteista


Yhteistyö lähtee yhteisten tavoitteiden määrittämisestä. On olennaista, että kaikilla on selkeä käsitys tavoitteista. Yhteisten keskusteluiden avulla tavoitteita voidaan tarkentaa ja saada tavoitteille yhteinen omistajuus. Myös yksilötavoitteita tarvitaan. On hyvä keskustella kunkin omista tavoitteista ja odotuksista sekä määritellä selkeät roolit ja vastuut. Tällöin jokainen ymmärtää mitä häneltä odotetaan ja mitä vaaditaan yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Yhteistyön laadun parantaminen vaatii aikaa ja sitoutumista kaikilta osapuolilta. Säännöllinen itsearviointi ja avoin keskustelu tiimin kanssa auttavat tunnistamaan kehittämistarpeet ja mahdollistamaan yhteistyön laadun parantamisen. Keskusteluissa voidaan tarkastella esimerkiksi seuraavia osa-alueita. 

Viisi keinoa kehittää yhteistyötä 

 1. Johtajan rooli yhteistyö tukevan ympäristön luomisessa:

  • Ovatko tavoitteet selkeitä?
  • Tietävätkö kaikki mitä tulee tehdä?
  • Resursoidaanko tavoitteita riittävästi?
  • Onko työilmapiiri yhteistyö tukeva?
 2. Avoimuus ja viestintä:

  • Onko viestintä avointa?
  • Onko kaikki tieto kaikkien saatavilla?
  • Saadaanko käytetyillä viestintäkanavilla kaikki kiinni?
  • Vallitseeko yhteistyössä psykologinen turvallisuus?
 3. Arviointi ja palautuminen:

  • Kerätäänkö palautetta yhteistyön laadusta?
  • Käytetäänkö arvioita ja palautetta kehittämiseen?
  • Kannustetaanko jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen?
 4. Yhteistyötaitojen taso:

  • Onko tiimiläisten yhteistyötaidot kunnossa?
  • Kehitetäänkö ilmenneitä puutteita?
 5. Teknologian hyödyntäminen:

Sijoittamalla yhteistyötaitoihin

Lähteet: OP, Forbes, Accenture ja Harward Business Review.

Vähennät henkilöstön vaihtuvuutta

27 % alempi henkilöstön vaihtuvuus. Vaihtuvuuden kustannukset jopa 1,5-2 kertaa vuosipalkka.

Vähennät sairauspäiviä

13 % vähemmän sairauspäiviä. Sairauspäivien hinta 2100 € per työntekijä vuodessa.

Lisäät tiimien sitoutumista

21 % suurempi tuottavuus hyvin sitoutuneissa tiimeissä.

Tutustu yhteistyötä kehittäviin valmennusratkaisuihin

TUTUSTU RATKAISUIHIN

 – Academy of Brain, the science of Soft Skills learning

EN FI

Tilaa tunnukset
KIRJAUDU