Yhteistyötaidot – Yhteistyön laatu ylös - Academy of Brain
Testaa ilmaiseksi

Yhteistyötaidot vaikuttavat positiivisesti yhteistyön tuloksellisuuteen ja mielekkyyteen. Taidot liittyvät vuorovaikutukseen, ryhmädynamiikkaan ja luottamukseen. Yhteistyötaidot eivät rajoitu ainoastaan yksilöihin vaan koskevat myös ryhmää kokonaisuutena. Kyky työskennellä yhteisten tavoitteiden eteen, jakaa vastuuta tasaisesti ja hyödyntää ryhmän jäsenten vahvuuksia ovat keskeisiä tekijöitä yhteistyön onnistumisessa. Yhteistyötaitojen kehittäminen on avainasemassa yksilön ja organisaation menestyksen näkökulmasta.

Vuorovaikutus yhteistyön ytimessä

Vuorovaikutustaidot ovat yhteistyön ytimessä. Tehokas vuorovaikutus perustuu avoimuuteen, aktiiviseen kuuntelemiseen ja selkeään viestintään. Hyvin toimivassa ryhmässäon ilmapiiri, jossa on turvallista ilmaista omia ajatuksiaan ja ideoitaan ilman arvostelun pelkoa. Positiivisen vuorovaikutuksen rakentaminen on myös kykyä antaa ja vastaanottaa palautetta rakentavasti. Palautteen avulla ryhmä oppii ja kehittyy yhdessä.

Ryhmädynamiikka vaikuttaa tuloksellisuuteen


Ryhmädynamiikka vaikuttaa olennaisesti yhteistyön tuloksellisuuteen. Ryhmädynamiikkaan vaikuttavat viestinnän laatu, ryhmän jäsenten kyky asettua toistensa asemaan ja kyvykkyys osallistua päätöksentekoon.

Selkeä ja avoin viestintä edistää yhteistä ymmärrystä ja auttaa ehkäisemään mahdollisia väärinkäsityksiä. Kyky asettua toisen asemaan auttaa tuomaan erilaiset näkökulmat yhteen myönteisen ilmapiirin vallitessa. Ryhmän jäsenten tulee olla valmiita osallistumaan päätöksentekoprosessiin ja jakamaan näkemyksiään avoimesti. Tämä edellyttää luottamusta siihen, että jokaisen panos otetaan vakavasti ja että päätökset tehdään yhteisymmärryksessä. Hyvä ryhmädynamiikka tukee myös konfliktien rakentavaa käsittelyä, missä erimielisyyksiä käsitellään avoimesti ja pyritään löytämään ratkaisuja, jotka palvelevat koko ryhmää.

Luottamus on yhteistyön avain


Tiimeissä tapahtuva luottamuksen rakentaminen on tärkeää, mutta se on erityisen keskeistä virtuaalisissa ja hybriditiimeissä. Näissä tiimityypeissä yksilöiden kontaktimäärät ovat vähäisempiä, jolloin syntyy suurempi tarve luottaa toisten työmoraaliin ja viestintätaitoihin. Virtuaalisten tiimien menestys riippuu suurilta osin siitä, miten sen jäsenet kommunikoivat ja siitä, luottavatko jäsenet toisiinsa.

Luottamuksen rakentaminen on prosessi, joka vaatii aikaa ja jatkuvaa panostusta. Virtuaali- ja hybriditiimeissä on erityisen tärkeää tarjota vuorovaikutusmahdollisuuksia ja tiimihenkeä vahvistavaa yhteistä tekemistä. Säännölliset tiimipalaverit, virtuaaliset työpajat ja yhteiset projektit voivat toimia tehokkaina luottamuksen ja yhteisöllisyyden rakennusvälineinä.

Nämä yhteistyötaidot kannattaa ottaa haltuun


 • Viestintätaito
  • Kyky ilmaista ajatuksiaan selkeästi ja rakentavasti. 
  • Aktiivisen kuuntelun taito – avautuminen toisen kokemukselle ja sen hyväksyminen sellaisenaan.
  • Tietoinen pyrkimys rakentavaan vuorovaikutukseen. 
 • Luottamukseen liittyvät kyvyt
  • Kyky rakentaa ja ylläpitää luottamusta.  
  • Kyky luottaa muihin. 
 • Ajanhallintataidot
  • Taito ohjelmoida päivittäistä ja pidemmän aikajänteen tekemistä.  
  • Priorisointikyky ja valmius tehdä tarvittavia muutoksia aikatauluissa. 
 • Neuvottelutaito
  • Kyky neuvotella ja saavuttaa yhteisymmärrys. 
  • Taito löytää osapuolia palvelevia kompromisseja. 
 • Palautetaidot
  • Palautteen antaminen – taito tutkia yhdessä sitä mitä on tehty ja miten se voitaisiin tehdä vielä paremmin. 
  • Taito ottaa palautetta vastaan – tunnetilan säätely, itselleen sopivan palautetavan tunnistaminen ja siitä viestiminen.
 • Konfliktinhallintataito
  • Taito tunnistaa ja käsitellä konflikteja rakentavasti. 
  • Kyky ratkaista erimielisyyksiä ryhmädynaamiikan kärsimättä. 
 • Sopeutumiskyky
  • Kyky mukautua muuttuviin tilanteisiin. 
  • Kyky muuttaa prioriteetteja. 
  • Valmius omaksua uusia näkökulmia ja ideoita. 
 • Kyky jakaa osaamista ja tietoa
  • Halu ja kyky jakaa omaa osaamistaan ja tietoaan muiden kanssa. 
  • Valmius oppia muilta ja hyödyntää erilaista asiantuntemusta. 
 • Positiivinen asenne
  • Positiivinen suhtautuminen asioihin. 
  • Haasteiden rakentava käsittely.  
  • Kyky nähdä mahdollisuudet vaikeuksien takana. 
 • Kyky työskennellä erilaisten ihmisten kanssa
  • Erilaisten ajattelutyylien huomioiminen  
  • Erilaisten taustojen, persoonallisuuksien ja työskentelytyylien ymmärtäminen.  
  • Kyky asettua toisen ihmisen asemaan ja ymmärtää hänen tunteitaan ja tarpeitaan. 
 • Työkaveruustaidot
  • Kyky rakentaa yhteys toiseen. 
  • Kyky rakentaa yhteistyöpositiivista ilmapiiriä 
  • Kyky pitää työkaverit riittävän läheisenä 
  • Halu ja kyky tukea työkavereita.  
 • Tiimityöskentely
  • Kyky työskennellä saumattomasti ryhmässä. 
  • Valmius jakaa vastuuta ja työtehtäviä muiden kanssa. 

Yhteistyötaidot – miksi organisaatiotason kehittäminen on tärkeää?


Yhteistyö on jokaisen ihmisyhteisön toimintakyvyn ytimessä. Saadaksemme asioita aikaan, olemme aina riippuvaisia toisistamme. Näiden taitojen kehittäminen yksilö- ja tiimitasolla tehostaa yhteistyötä ryhmissä, tiimeissä ja koko organisaation läpi. Hyödyt ulottuvat niin työhyvinvointiin kuin tulokseen. Tutustu Academy of Brain valmennusratkaisuihin.

Kehittämällä yhteistyötaitoja

Lähteet: OP, Forbes, Accenture ja Harward Business Review.

Vähennät henkilöstön vaihtuvuutta

27 % alempi henkilöstön vaihtuvuus. Vaihtuvuuden kustannukset jopa 1,5-2 kertaa vuosipalkka.

Vähennät sairauspäiviä

13 % vähemmän sairauspäiviä. Sairauspäivien hinta 2100 € per työntekijä vuodessa.

Lisäät tiimien sitoutumista

21 % suurempi tuottavuus hyvin sitoutuneissa tiimeissä.

HR-edustaja, ota yhteistyövalmennukset testiin

Testaa ilmaiseksi

 – Academy of Brain, the science of Soft Skills learning

EN FI

Tilaa tunnukset
KIRJAUDU