Työkaveruuden kehittäminen - Academy of Brain
ACADEMY OF BRAIN

 Uutuus valmennuskokonaisuus – Työkaveruuden kehittäminen

Katso webinaaritallenne

Työkaveruus -valmennukset 

Valmennus 1: Hyvän työkaveruuden perusteet  

Tervetuloa pohtimaan hyvän työkaveruuden saloja! Työkaveruudessa on kyse arjen yhteistyösuhteista eli siitä, millaisessa ilmapiirissä ihmiset tekevät yhteistyötä. On hyvä muistaa, että jokainen arjen kohtaaminen vaikuttaa koko yhteisön onnistumiseen. Tämän takia työkaveruus on yhteisölle keskeinen voimavara. 

Tämä on neliosaisen Työkaveruus-valmennuskokonaisuuden ensimmäinen osa. Tässä valmennuksessa pohdimme, mitä on hyvä työkaveruus, sekä mitä on hyvä ymmärtää työyhteisön ja toisaalta yksilön toiminnasta. Esittelemme sinulle hyvän työkaveruuden hyödyt, jotka voi kiteyttää neljään eri kohtaan. Lisäksi tarjoamme 10 konkreettista keinoa hyvän työkaveruuden kehittämiseksi. Pääset poimimaan itsellesi myös hyvän työkaveruuden pikavoitot.

Valmennuksen kesto 1 tunti.

Koulutusmoduulit

Johdanto valmennukseen

Tervetuloa valmennukseen! Työkaveruus on keskeinen voimavara yhteisössä: olemme toisistamme riippuvaisia, jotta saisimme asioita aikaan. Työkaveruudessa onkin kyse juuri arjen yhteistyösuhteista – siitä millaisessa ilmapiirissä ihmiset tekevät yhteistyötä. Kiireenkin keskellä on hyvä muistaa, että jokainen arjen kohtaaminen vaikuttaa koko yhteisön onnistumiseen.  

Hyvän työkaveruuden hyödyt voi kiteyttää neljään kohtaan, jotka käydään läpi tässä valmennuksen ensimmäisessä osassa.

VUCA-maailma

Tämän päivän työelämää leimaavat monimutkaisuus, epävarmuus, monitulkintaisuus ja epävakaus. Siksi työyhteisöiltä edellytetään vahvoja yhteistyösuhteita ja hyvin toimivaa vuorovaikutusta. Jokaisen on myös kehitettävä omia ajattelutapoja kyetäkseen tukemaan yhteistä kykyä kohdata monimutkainen maailma ja luodakseen yhteistyösuhteita, joilla on edellytykset toimia vaativissa tilanteissa. Näitä ajattelutapoja kutsutaan metakyvyiksi. Tässä osiossa esitellään nuo neljä metakykyä.

Mitä on hyvä työkaveruus

Hyvässä työkaveruudessa arvostetaan tutkimusten mukaan huomioivaa käyttäytymistä, toisen työpanoksen arvostamista, ammattitaitoa ja mahdollisuutta keskinäiseen ymmärrykseen. Työkaveruudessa on useita pysyviä elementtejä, kuten yhteinen aikaansaaminen. Vaihtelevin elementti, villi kortti, on vuorovaikutus, joka koostuu jokaisesta kohtaamisesta sekä siinä ilmaistavista asioista, tunteista ja eleistä. Hyvässä työkaveruudessa tunnistetaan neljä peruspilaria, jotka käydään läpi tässä osiossa.

10 toimintaa hyvän työkaveruuden kehittämiseksi

Tässä osiossa jaamme 10 tutkimuksissa tunnistettua toimintaa, joilla voit vahvistaa työkaveruutta. Nämä ovat: omien arvojen mukainen työskentely, odotusten selventäminen, ammattitaito, hyvät kohtaamiset, pyrkimys ymmärtämiseen, kiitollisuuden osoittaminen, toiveikkuus ja valoisuus, myönteinen huumori ja oman epävarmuuden jakaminen, erilaisuuden arvostaminen sekä vireystilasta ja palautumisesta huolehtiminen.

Mitä on hyvä ymmärtää työyhteisön toiminnasta

Koko yhteisön toiminta on avainasemassa työssä onnistumisen kannalta. Omien roolien ja tehtävien hoitaminen vaikuttaa väistämättä toisiin ihmisiin, aiheuttaa erilaisia tunnereaktioita ja vaikuttaa yhteistyösuhteeseen. Tässä osiossa käydään läpi työkaveruuden lähtökohdat: yhteiset tavoitteet, yhteisön arvot ja missio, sekä erilaisten näkökulmien mukaan ottaminen.

Mitä on hyvä ymmärtää yksilön toiminnasta

Toisen ihmisen käyttäytyessä oudosti tulee helposti ajateltua, että käytös liittyy hänen persoonaansa tai muihin pysyviin tekijöihin. Todellisuudessa yksilön käyttäytyminen on kuitenkin monimutkainen ja tilanneriippuvainen ilmiö. Henkilö joka pystyy eniten varioimaan omaa käyttäytymistään, pystyy vaikuttamaan paremmin myös toisten käyttäytymiseen. Tässä osiossa käydään läpi keinot, joilla voit lisätä käyttäytymiseesi joustavuutta!

Hyvän työkaveruuden pikavoitot

Tässä osiossa jaamme konkreettisia keinoja, joilla voit rakentaa hyvää työtoveruutta! Onnistut vuorovaikutuksessa parhaiten miettimällä, mitä voit muuttaa omassa toiminnassasi, jotta muut reagoivat uudella tavalla. Joustava yksilö pystyy vaihtelemaan toimintaansa, jolloin toisten on reagoitava uudella tavalla. Tärkeintä on kokeiluhalukkuus.

TILAA TESTITUNNUKSET

Valmennus 2: Hyvä vuorovaikutus työkaveruudessa

Haluaisitko ottaa selvää, millaista on hyvää työkaveruutta tukeva vuorovaikutus? Miten vuorovaikutustilanteissa kannattaa toimia jatkuvasti muuttuvassa VUCA-maailmassa, jossa tuttujenkaan työkavereiden reaktioita ei pysty etukäteen ennakoimaan? Työkaveruus kutsuu meitä pohtimaan vuorovaikutusta ja sosiaalisia verkostoja! 

Tervetuloa neliosaisen Työkaveruus-valmennuskokonaisuuden toisen valmennuksen pariin. Tässä valmennuksessa pohdimme vuorovaikutuksen merkitystä työkaveruuden näkökulmasta. Esittelemme sinulle vuorovaikutustilanteiden erilaiset roolit, sekä annamme avaimet, joiden avulla ymmärrät toisia paremmin kiireisen työelämän keskellä.

Valmennuksen kesto 45 minuuttia.

Koulutusmoduulit

Mitä olisi toimiva vuorovaikutus VUCA-maailmassa?

Millaista vuorovaikutusta tarvitaan tämän päivän ja tulevaisuuden alati muuttuvassa maailmassa? Tässä osiossa käydään läpi sitä, miten rakennat mahdollisimman nopeasti yhteyden toiseen ihmiseen, miten voit ylläpitää tätä yhteyttä, ja miten pystyt käsittelemään yhdessä entistä monimutkaisempia asioita. Tiesitkö muuten, että pystymme rakentamaan hyvin läheisen suhteen kerralla noin kuuteen yksilöön? Seuraava taso näissä suhteissa on noin 18 ja kolmas taso noin 50.

Vuorovaikutus arjen hetkissä

Tässä osiossa syvennytään arjen vuorovaikutukseen! Vuorovaikutus tapahtuu aina tietyssä tilanteessa ja tietyssä hetkessä: jokainen hetki synnyttää sitä tunnelmaa, jolle työkaveruus rakentuu. Se, millä tavoin olet vuorovaikutuksessa läsnä sekä minkälaisia eleitä ja ilmeitä ilmaiset, vaikuttavat siihen minkälaista tunnelmaa luot ja miten ihmiset sinut kokevat

Mitkä ovat toimivat roolit vuorovaikutuksessa

Rooli on toistuva käyttäytyminen tietyssä tilanteessa. Rooli synnyttää aina vastaroolin, jolloin muuttamalla omaa roolia voi vaikuttaa toisiin, ja saada heidät ottamaan toisenlaisen vastaroolin. Tässä osiossa käymme läpi vuorovaikutuksen erilaiset roolit huoneajattelun avulla: roolit ovat kuin kahdeksan huoneen ja yhden eteisen huoneisto.

TILAA TESTITUNNUKSET

Valmennus 3: Erilaiset työkaverit ympärilläni

Tervetuloa neliosaisen Työkaveruus-valmennuskokonaisuuden kolmannen valmennuksen pariin. Tässä valmennuksessa käsittelemme ja pohdimme erilaisuutta työelämän näkökulmasta. Pohdimme, miten ymmärtäisimme paremmin toisiamme ja erilaisuuttamme, ja millainen rooli persoonallisuuspiirteillä on käyttäytymisen taustalla erilaisissa tilanteissa. 

Esittelemme myös erilaisia tiedonkäsittely- ja ajattelutyylejä, sekä niiden merkitystä työkaveruudelle ja työyhteisön toiminnalle. Valmennuksessa paneudutaan myös tilannekohtaiseen erilaisuuteen: millaiset tilannekohtaiset tekijät vaikuttavat omaan ja muiden käyttäytymiseen työyhteisössä?

Valmennuksen kesto 1 tunti.

Koulutusmoduulit

Miten ymmärtäisimme toisiamme paremmin

Miten ymmärtäisimme toisiamme paremmin

Persoonallisuuspiirteet erilaisuuden taustalla

Joidenkin tutkimusten mukaan persoonallisuuspiirteet selittävät vain noin 20–30 prosenttia käyttäytymisestä. Persoonallisuuspiirteiden merkitys kuitenkin kasvaa paineen alla: stressaantuneena luontaiset taipumukset painottuvat. Oman ja toisten stressikäyttäytymisen ymmärtämiseksi tärkeimmät persoonallisuuspiirteet onkin hyvä tuntea. Tässä osiossa käymme läpi viisi tieteellisessä tutkimuksessa löydettyä persoonallisuuden piirrettä.

Tiedonkäsittely ja ajattelutyylit

Ihmiset ajattelevat eri tavoin pääasiassa siksi, että olosuhteet ja roolit ohjaavat yksilöitä hahmottamaan tilannetta eri tavoin. Tässä osiossa kerromme, millaisia eroja yksilöiden ajattelutyyleissä on tunnistettu. Ajattelutyylien tunnistamisen avulla saat mahdollisuuden muuttaa omaa toimintaasi, osoittaa arvostusta muille ja myös vaikuttaa toisiin ihmisiin!

Tilannekohtainen erilaisuus

Kun ihmisten erilaisuus halutaan hyödyntää työyhteisössä parhaalla mahdollisella tavalla, on tärkeää tunnistaa ne tilannekohtaiset tekijät, jotka vaikuttavat omaan ja muiden käyttäytymiseen. Näitä tekijöi muuttamalla voit vaikuttaa merkittävästi ihmisten käyttäytymiseen! Tässä osiossa esittelemme neljä tekijää työyhteisön jäsenten käyttäytymisen taustalla.

TILAA TESTITUNNUKSET

Valmennus 4: Työkaveruuden kehittäminen

Miten voisit kehittää työkaveruuttasi, ja mitä näkökulmia sinun kannattaa ottaa huomioon? Tervetuloa neliosaisen Työkaveruus-valmennuskokonaisuuden viimeisen valmennuksen pariin!  

Valmennuskokonaisuuden ensimmäisessä osassa tarjosimme konkreettisia keinoja kehittää työkaveruutta. Tässä valmennuksessa käsittelemme työkaveruuden kehittämistä hieman laajemmasta perspektiivistä. Esittelemme työkaveruuden kehittämisen ydinkysymykset, sukellamme työkaveruuteen liittyvien haastavien tilanteiden ratkomiseen, ja pohdimme jatkuvassa muutoksessa olevaa työkaveruutta vuodenaika-ajattelun kautta.

Valmennuksen kesto 1 tunti.

Koulutusmoduulit

Työkaveruuden kehittämisen ydinkysymykset

Tilannekuvan arviointi antaa pohjaa sille mitä työtoveruuden suhteen kannattaa tehdä. Tutustu tämän osion avulla testiin, jonka avulla tuon tilannekuvan voi luoda! Testissä on kaksi puolta: ensimmäinen on työkaveruuden perusta, ja toinen puoli on jatkuva yhteistyö. Perustaan liittyy 12 kysymystä, ja jatkuvaa yhteistyötä voit arvioida vastaamalla 14 kysymykseen.

Työkaveruuden jatkuvassa muutoksessa eläminen

Tässä osiossa käsitellään jatkuvasti muuttuvaa tkaveruutta vuodenaika-ajattelun kautta! Työtoveruuden kehittämiseen ei ole olemassa yleispätevää reseptiä: kehittämistavat riippuvat siitä, missä vaiheessa mennään. Yksi hyvä tapa hahmottaa yhteistyösuhteen kulkua on ajatella sitä vuodenaikoina.

Työkaveruuden monet puolet

Tässä osiossa pohdimme työkaveruuden syvempää merkitystä. Tavallisessa yhteistyösuhteessa hoidetaan sovittuja asioita. Hyvän yhteistyösuhteen puitteissa pystytään jakamaan myös luovia ja hankalia asioita. Parhaimmillaan hyvä työkaveruus laajenee koko yhteisön käsittäväksi myönteiseksi arvostamisen ja yhdessä tekemisen iloksi!

Työkaveruuden haastavat tilanteet

Mikään työkaveruus ei säästy hankalilta tilanteilta – niitä tulee väistämättä joskus vastaan. Tässä osiossa kerromme ratkaisuja haastavien tilanteiden ratkaisemiseen. Haastavia tilanteita aiheuttavat esimerkiksi nämä tyypilliset tilanteet: näkemyserot, työkaverin käyttäytyminen tuntuu hankalalta, asiakkailta tai esihenkilöiltä tulee huonoa palautetta, tai kun työkaveri alkaa epäillä omaa pätevyyttään.

Yhteenvetojakso valmennuksesta

Työkaveruus on jatkuva kehittymisprosessi, jossa opitaan koko ajan toimimaan paremmin yhdessä ja ylittämään vaikeudet. Prosessin voi tiivistää näihin teemoihin: varmista yhteinen näkemys, tavoitteet ja arvot, tunnista ja hyödynnä erilaisuus, sovita odotukset ja toiveet yhteen, sekä kannusta, opi yhdessä ja juhli voittoja! 

TILAA TESTITUNNUKSET
Testitunnuksillamme voit käyttää verkkovalmennuksiamme 60 päivän ajan.
Tilaa tunnukset ja tutustu
Academy of Brain
Työkaveruus – Organisaation tärkein voimavara

Työkaveruus on aktiivista toimijuutta osana tiimiä ja työyhteisöä. Haluaisitko kuulla, miten voit kehittää sitä, ja mitkä ovat hyvän työtoveruuden vaikutukset työyhteisölle ja organisaation tuottavuudelle? Entä mikä on HR:n ja johtamisen rooli työkaveruuden kehittämisessä?

Haluatko oppia lisää työkaveruudesta?

Varaa maksuton työkaveruus-suunnittelupalaveri

Jätä yhteydenottopyyntö

Hanna Puharinen

[email protected]

EN FI

Tilaa tunnukset
KIRJAUDU