Tekoäly tuli – tulevaisuuden työelämätaidot yhä tärkeämpiä - Academy of Brain

Tekoäly tulee korvaamaan osan asiantuntijatehtävistä. Ihmisten korvaamaton erityisosaaminen astuu sen myötä yhä tärkeämpään rooliin. Asiantuntijamme, psykologi Ville Ojanen kannustaa pohtimaan ihmisen roolia organisaatioissa: mikä ihmisen tekemä työ luo työelämässä todellista arvoa, ja mihin osaamiseen kannattaa panostaa?

Tekoälyn näyttävä esiinmarssi on puhuttanut paljon viime aikoina. Monissa organisaatioissa pohditaan nyt, millä tavoin se muuttaa asiantuntijatyötä. Ihmiselle jäävän työn profiili tulee painottumaan entistä enemmän asioihin, joihin tekoäly ei ainakaan vielä yllä. 

Teknologian kehitys on muuttanut maailmaa ja työelämää. Digitalisaatio mullisti tapamme tehdä työtä muutamassa vuosikymmenessä. Ojanen näkee tekoälyn tuovan mukanaan seuraavan suuren hypyn. 

Year Established
Products
Team Size
Clients

Ihmistaidoille yhä vahvempi tilaus


Koska tekoälyn kehittyminen väistämättä muovaa asiantuntijoiden työnkuvia, Ojasen mielestä on tärkeää pohtia, mikä on ihmisen rooli tulevaisuuden työelämässä. Hän muistuttaa, että ihmisten välinen kanssakäyminen ja vuorovaikutus tulee tekoälyn mittavasta käytöstä huolimatta edelleen olemaan työn keskeinen sisältö. Yhteistyön ja ihmissuhteiden merkitys pysyy ja jopa korostuu tekoälyn hyödyntämisen myötä. 

Vaikka teknologinen muutos on ollut valtava ja tulee entisestään kiihtymään on tärkeää oivaltaa sen mittakaava: merkittävin osa ihmisten elämää ja toimintaa tapahtuu edelleen ihmisten kesken, hän toteaa. 

Monessa organisaatiossa pohditaan, mitä asiantuntijatehtävissä työskenteleville työntekijöille oikeastaan pitäisi opettaa, ja mikä on heidän korvaamaton inhimillinen osaamisensa tekoälyn rinnalla. Mitä sellaista siis jää asiantuntijoiden työpöydille, jota tekoäly ei pysty tekemään? 

Ojanen painottaa että tulevaisuuden työelämätaidot ovat tekoälynkin näkökulmasta yhä tärkeämpiä: inhimillisistä asioista syntyy työelämän ydin. 

Uskon että tämä jäljelle jäävä liittyy nimenomaan ihmistaitoihin, koska inhimillinen vuorovaikutus ja tunnetason tekeminen on tekoälylle mahdotonta, Ojanen sanoo. 

Panosta kohtaamisiin


Ojanen kannustaa organisaatioita ja yksilöitä kiinnittämään huomiota kohtaamisiin ja niiden laatuun, koska työelämä on yhä enemmän inhimillisen toiminnan kenttä.

Ihmisen aivot ovat tunnetasolla reagoiva kone, joiden kautta syntyy inhimillinen vuorovaikutus. Yhteistyö ja vuorovaikutus – toisten kohtaaminen – on ihmisyydelle ja organisaatioiden toiminnalle elintärkeää, joten niihin liittyvät taidot nostavat arvoaan, Ojanen korostaa.

Ojanen peräänkuuluttaakin keskittymään ihmislähtöisen organisaation rakentamiseen. Työelämän funktioissa olennaista on ihminen: asiakkaat, kollegat ja työntekijät.

Niin kauan kuin organisaatio on tekemisissä asiakkaiden kanssa ja työtä tehdään yhdessä, ei inhimillistä kohtaamista voida ohittaa. On vaativa kokonaisuus rakentaa sellainen organisaatio, joka kykenee luomaan tuotanto- ja palveluketjun sisällä ja sen loppupäässä inhimillistä laatua ja arvoa. Lopulta juuri sillä päihitetään kilpailijat ja sitoutetaan työntekijät.

Motivointi ja ilmapiiri keskiöön


Työelämän tuottavuuteen liittyvät asiat eivät Ojasen mielestä myöskään voi olla tekoälyn varassa. Ihmisten on ratkottava, miten henkilöstö motivoituu, ja miten saadaan luotua ilmapiiri jossa työntekijät viihtyvät.

Erityisen tärkeä tämä näkökulma on, jos henkilöstön työnkuva muuttuu tekoälyn myötä merkittävästi, hän toteaa.

Ojanen kannustaa pohtimaan, miten luodaan ilmapiiriympäristöjä, jotka tuottavat kestävällä tavalla inhimillistä arvoa.

Yhä edelleen työtä tehdään ihmisten maailman ylläpitämiseksi. Vaikka tekoäly pyörittäisi esimerkiksi remonttiyritystä, silti tarvitaan työn toteuttaja, joka luo asiakaskokemuksen. Organisaatiot tuottavat inhimillistä arvoa ihmisille. Ja vaikka Chat GPT voi antaa kattavan tietopaketin siitä miten esihenkilön kannattaa toimia hankalassa tilanteessa, lopulta tärkeintä on inhimillinen kohtaaminen ja vuorovaikutus.

Työyhteisöissä on Ojasen mielestä hyvä kiinnittää yhä enemmän huomiota sellaisiin asioihin kuin luottamus, turvallisuus ja arvostus.

Ihmistä ei saa tulevaisuudessa viihtymään ja tekemään työtä, jos työstä tulee pelkästään suorittamista, jonka kaikki pystyisivät tekemään yksinkin. Ihmiset tekevät työstä merkityksellistä ja mielekästä, hän sanoo.

Roolit etsittävä uudelleen


Miten yritysten tulisi suhtautua tekoälyyn asiantuntijatyön näkökulmasta? Miten rakentaa inhimillisen osaamisen hyödyntämisen kulttuuria työtehtävien muuttuessa? 

Ojanen kannustaa pohtimaan työntekijöiden roolia uudelleen: on tärkeää kysyä, mikä työssä on ihmisille tärkeää, ja mikä rooli sillä on inhimillisen arvontuoton yhteydessä? 

Ihmisaivot eivät ole kone, joten niillä ei ole tekoälyn kaltaista ylivoimaista laskentakapasiteettia. Sen sijaan aivot luovat suhteita, synnyttävät psykologisia tarpeita ja reagoivat maailmaa tunteilla. Aivot  rakentavat edellytyksiä ihmisten väliselle yhteistyölle. Kun tekoäly ja koneet valjastetaan ratkomaan ongelmia, ihmisten rooli painottuu yhä enemmän yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. 

3 tärkeintä näkökulmaa inhimillisen arvon tuottamiseen:

1. Ihmislähtöinen ajattelutapa 

Ihmislähtöisyys ja ihmisosaaminen korostuvat tekoälyn hyödyntämisen myötä, ja työn painopiste siirtyy yhä enemmän siihen suuntaan. Joissain rooleissa kuten esihenkilöiden ja asiantuntijoiden työssä tämä korostuu vahvasti. Kyse on ihmiskohtaamisista ja ihmisiin vaikuttamisesta. 

Avainkysymys on, miten rakennetaan organisaatio, jossa osataan nostaa parhaiten esiin se mikä ihmisissä on arvokasta. Se on paitsi johtamiskysymys, myös organisaatiokulttuuriin liittyvä asia. Kyse on inhimillisestä osaamisesta ja taidoista, sekä siitä miten niitä rakennetaan. 

Näillä verkkovalmennuksilla kehität:

Ihmiskuva

Ihmiskuva on jokaisen sisäinen ajatus siitä minkälaisia ihmiset ovat. Se on elämänkatsomuksellinen näkemys, joka vaikuttaa meidän kaikkien käyttäytymiseen.

Tämä minivalmennus auttaa sinua ymmärtämään mikä ihmiskuva on, miten sitä voisi kehittää ja miksi.

Esihenkilön ongelmanratkaisutaidot 

Työelämän ongelmatilanteet ovat usein monimutkaisia dilemmoja ja ristiriitoja, joihin ei löydy yksiselitteistä ratkaisua. Esihenkilön on osattava tasapainottaa näkökulmien välisiä ristiriitoja, viljellä ympärilleen kokeilunhalua, sekä virittää itsensä ja tiiminsä oikeanlaisiin mielentiloihin. Ratkaisevaa on myös kyky saada työntekijät pohtimaan ratkaistavaa asiaa hitaasti ja uteliaasti, pyrkien ylittämään aiemmat ratkaisut. Kun esihenkilön ongelmanratkaisutaidot ovat kunnossa, toiminnassa säilyy pitkän tähtäimen fokus, työn alla olevat asiat sujuvat, ja konfliktien määrä pienenee.

Esihenkilön työn merkitys ja jatkuva oppiminen

Merkitykselliseksi koettu työ johtaa yksilötasolla parempaan työtyytyväisyyteen, työmotivaatioon ja työhyvinvoinnin lisääntymiseen. Organisaatiotasolla taas työtehokkuus ja työn laatu kasvaa, sairaspoissaolot vähenevät ja työntekijät sitoutuvat organisaatioon.
Mikä vaikutus johtamisella on merkityksen kokemukselle? Erityisesti muutoksen, erilaisten kriisitilanteiden ja kaikenlaisen epävakauden keskellä on tärkeää, että organisaatiossa pystytään pitämään yllä jatkuvuutta, yhteisöllisyyttä ja turvallisuutta. Koherenssi ja jatkuvuus ovat ihmisessä sisäsyntyinen tarve. Ihminen haluaa säilyttää jonkinlaisen jatkuvan käsityksen omasta itsestään, omista rooleistaan, omasta työstään ja pyrkii elämässä jatkuvuuden luomiseen.

Näe ihminen

Organisaatio on vain käsite, oikeasti on olemassa vain ihmisiä, kokevia persoonia. On tärkeää nähdä toinen ihminen kokonaispakettina ja ymmärtää, että olemme inhimillisten kokemusten kanssa tekemisissä. Lisäarvo syntyy vuorovaikutuksessa ja vuorovaikutus on aina inhimillistä toimintaa, joka kumpuaa kokemisesta. Ensimmäinen ihminen, joka sinun tulee nähdä, on sinä itse.

2. Vuorovaikutustaidot ja yhteistyö

Vuorovaikutustaidot ja yhteistyön tekemisen taidot korostuvat tekoälyn hyödyntämisen myötä. Haasteena on, että samaan aikaan tulisi pystyä sekä ajattelemaan että vuorovaikuttamaan laadukkaasti. Pelkällä ajattelukyvyllä ja visionäärin asemalla ei enää pärjääkään. 

Tämä on osoitettu esimerkiksi rekrytointi-ilmoituksiin liittyvällä tutkimuksella: ajattelutaitoihin liittyvät painotukset ovat laskeneet, ja vuorovaikutustaitojen arvostus on nousussa. Tekoäly tulee luultavasti kiihdyttämään tätä muutosta entisestään. 

Näillä kehität:

Hyvä vuorovaikutus työkaveruudessa

Muuttuva ja yllättävä maailma tuo jatkuvasti eteen tilanteita, jolloin ei voi koskaan tietää, miten tututkin ihmiset reagoivat. Työkaveruussuhteet voivat usein olla myös ajallisesti lyhyitä, usein hyvinkin lyhyitä ja satunnaisia, ja joudumme koko ajan miettimään, miten rakennamme yhteyttä uusiin ihmisiin.

Hyvän työkaveruuden perusteet 

Tässä valmennuksessa esittelemme hyvän työkaveruuden perusteet.

Mitä hyötyä hyvästä työkaveruudesta on? Teen vaan työni ja tehkööt muutkin työnsä – mitä sitä turhia pohtii ja monimutkaistaa asioita? Yhteistyö on jokaisen ihmisyhteisön toimintakyvyn ytimessä. Saadaksemme asioita aikaan, olemme aina riippuvaisia toisistamme. Työkaveruudessa on kyse arjen yhteistyösuhteista, siitä millaisessa ilmapiirissä ihmiset tekevät yhteistyötä. Jokainen arjen kohtaaminen vaikuttaa koko yhteisön onnistumiseen. Tämän takia työkaveruus on keskeinen voimavara yhteisössä.

Prososiaalinen vuorovaikutus ja kuunteleminen 

Prososiaalisella käyttäytymisellä tarkoitetaan vuorovaikutusta, jolla on myönteisiäseurauksia omaanja toisten ihmisten hyvinvointiin. Tutkimusten mukaan se on erittäinterveellistä ja hyödyllistä. Sillä on myös työyhteisöä ja ihmisten tuottavuutta lisäävä vaikutus.

Laadukas vuorovaikutus hybridityössä 

Mitä tapahtuu kun vuorovaikutus tapahtuu erilaisten välineiden ja sovellusten kautta? Etänä työskennellessä on usein helpompaa keskittyä asiaan ja unohtaa ihmisten tunteet ja kokemukset. Jotta toiminta tehostuisi ja ilmapiiri pysyisi hyvänä, tulisi etänä vuorovaikuttaessa kiinnittääkin faktojen lisäksi erityistä huomiota tunteisiin ja tunnelmaan.

3. Eettisen ajattelun taidot 

Tekoäly ei pysty ottamaan huomioon inhimillisiä arvoja ja eettisiä näkökulmia. Tekoäly voi tuottaa ehdotuksia, joita ihmiset yhdessä arvioivat eettisten arvojen kannalta: mikä toimintasuosituksista on fiksuin meille juuri tässä tilanteessa. Näiden kysymysten ratkominen jää ihmisten tehtäväksi. Eettiset ajattelutaidot nousevat tärkeään rooliin. 

Näillä kehität:

Hybridityö – ennakoimattomuus ja vaikeat tilanteet 

Muutokset tiimissä ja työympäristössä aiheuttavat uudenlaisia haasteita, joihin pystyt omalla toiminnallasi vaikuttamaan. Paineensietokyky ja muutoskyvykkyys ovat hybridityötä tehdessä avainroolissa. Tässä valmennuksessa pääset kehittämään kykyäsi toimia hybridityössä ja muuttuvassa maailmassa parantamalla paineensietokykyäsi.

Muutos haltuun – kehitä paineensietokykyä 

Tässä valmennuksessa osallistujat tutkivat ja kehittävät omaa paineensietokykyään.

Kyky toimia äkillisissä, merkittävissä muutostilanteissa ei ole sisäsyntyinen ominaisuus, vaan opittu kyky, jota voi kehittää. Resilientti (sinnikäs, sisukas, muutoskykyinen) henkilö toimii sujuvasti ja tehokkaasti stressaavissa muutostilanteissa. Vaativassakin muutostilanteessa resilientin henkilön toimintakyky säilyy tai palautuu nopeasti ilman merkittävää heikentymistä.

Ihmiskuva

Ihmiskuva on jokaisen sisäinen ajatus siitä minkälaisia ihmiset ovat. Se on elämänkatsomuksellinen näkemys, joka vaikuttaa meidän kaikkien käyttäytymiseen.

Tämä minivalmennus auttaa sinua ymmärtämään mikä ihmiskuva on, miten sitä voisi kehittää ja miksi.

Mindset – kasvun asenne 

Huippusuoritukset, hyvät päätökset ja oivaltavat uudet näkökulmat lähtevät kaikki aivoistamme ja kyvystämme ajatella asioista uudella tavalla. Tässä valmennuksessa pääset kehittämään omaa mindsettiäsi.

Sisältöjä työelämätaitojen kehittämiseen

Lataa Sisältökatalogi

Vuoden 2022 NPS-suositteluindeksimme oli 71!

Asiakkaidemme onnistuminen on meille sydämen asia, siksi mittaamme asiakastyytyväisyyttä säännöllisesti mittaamalla NPS-lukuamme. Viimeisin lukumme oli 71 ja voimmekin ylpeänä voimme todeta, että sijoitumme parhaiden joukkoon! Haluamme jatkaa tätä tiellä eteenpäin ja kehittää toimintaamme yhä paremmaksi, joten toivomme, että jatkossakin kuulemme palautettanne, toiveitanne ja kehitysehdotuksianne.

EN FI

Tilaa tunnukset
KIRJAUDU