Oppiminen on arkipäivää – onnistu oppimisen johtamisessa - Academy of Brain

On vanhanaikaista ajatella, että oppimista tapahtuisi ainoastaan kursseilla. Oppiminen on jatkuvaa ja sen pitäisi olla vahvasti kytköksissä organisaation strategiaan. Oppimiseen suhtaudutaan kuitenkin eri organisaatioissa vaihtelevasti, vaikka jatkuva oppiminen ja kehittyminen ovatkin elinehtoja jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä pärjäämiselle.

Asiantuntijamme Iines Vuorjoki kannustaa ottamaan oppimisen aidosti osaksi arkea ja näkee, että erityisesti esihenkilöillä on mahdollisuus luoda jokaiselle tiiminsä jäsenelle parhaat mahdolliset olosuhteet oppimiselle ja sitä kautta kehittää koko organisaatiota.

– Oppiminen on tärkeä osa tulevaisuuden kestävyyttä. Se ei ole irrallinen asia, vaan sitä pitäisi tapahtua koko ajan. On tärkeää nitoa oppiminen osaksi strategiaa ja miettiä, missä organisaatio on esimerkiksi viiden vuoden päästä. Kun oppimisen tavoitteet ovat linjassa organisaation tavoitteiden kanssa, tulee siitä mielekästä, motivoivaa ja helpommin johdettavaa.

Year Established
Products
Team Size
Clients

Tunnista kehityskohteet


Uuden oppiminen tutkitusti lisää hyvinvointia. Osaamispulan vallitessa se on myös yksi keino sitouttaa työntekijöitä. Jatkuvat muutokset edellyttävät osaamisen kehittämistä organisaation näkökulmasta, mutta usein motivaatio oppimiseen kumpuaa myös työntekijästä itsestään.

– Esihenkilö on tässä avainasemassa. On tärkeää luoda oppimiselle turvallinen ilmapiiri niin, että jokainen uskaltaa tuoda esiin omia kehityskohteitaan. Oppimiselle pitäisi myös luoda tilaisuuksia nopeallakin aikataululla. Etenkin nuoremmilla työntekijöillä on jatkuva tarve kehittyä ja oppia uutta. Tämä tilaisuus kannattaa käyttää hyväksi, Vuorjoki kannustaa.

Ennen uuden osaajan rekrytointia kannattaisikin tutkia, olisiko organisaatiossa jo valmiiksi muutoskykyinen yksilö, joka haluaisi oppia uuden tehtävän. Uusi taito voi syntyä myös organisaation sisällä.

Tee oppimisesta näkyvää


Suurin este oppimiselle organisaatioissa on aika: koko työaika kuluu työhön, johon meidät on palkattu. Oppiminen ei kuitenkaan aina tarkoita, että pitäisi järjestää koulutus, vaan myös työn lomassa ja vuorovaikutustilanteissa tapahtuu oppimista joka päivä. Helppo tapa lisätä arjen oppimista on ottaa palaverien yhteyteen reflektiohetki, jossa pohditaan missä onnistuttiin, mitä opittiin ja mitä tehdään seuraavaksi

Esihenkilöiden sekä johdon toiminnalla on oppimisen johtamisessa suuri vaikutus: oppimisesta pitää tehdä näkyvää ja oppimisen tavoitteet tulee nitoa osaksi organisaation strategiaa.

Kun oppimisen strateginen puoli on perusteltu hyvin ja sen hyödyt on tehty selkeiksi, on uuden oppiminen mielekästä. Esimerkiksi kansainvälistyvässä organisaatiossa oppimisen tavoitteet voivat liittyä uuden kulttuurin ja toimintatapojen oppimiseen. Myös osaamisen johtaminen on siis koko organisaation asia.

Anna esihenkilöille työkaluja oppimisen johtamiseen


Esihenkilön roolissa oppiminen pitäisi nähdä asiana, joka auttaa kehittymään niin yksilö- kuin tiimitasollakin. Ennen yksilön kehitystavoitteita on mietittävä, millaista osaamista tiimissä on ja määrittää, kuinka eri tiimin jäsenten osaamista kehitetään niin, että siitä hyötyy niin yksilö, tiimi kuin koko organisaatiokin.

– Viestintä on avain onnistumiseen. Palautteen antaminen ja pyytäminen sekä yhteinen keskustelu ja reflektio ovat erityisen tärkeitä ja auttavat tunnistamaan mahdolliset kehityskohteet, Vuorjoki linjaa.

Kannustaminen, kuunteleminen ja kyseleminen auttavat yksilöä saamaan uusia oivalluksia, ideoita ja ratkaisuja. Esimerkiksi joka päivä tiimiltään voi kysyä ”mitä opimme tänään?”. Yhteisen reflektoinnin kautta otetaan jatkuvasti askelia eteenpäin, ja oppiminen sulautuu vaivihkaa osaksi organisaation arkea.

Uusi Johda osaamista arjessa -valmennuksemme on tarkoitettu erityisesti esihenkilöille sekä tiiminvetäjille, jotka haluavat saada aikaan kehitystä yksilöissä, tiimeissä ja koko organisaatiossa. Se antaa työkaluja osaamisen johtamisen vastuiden jakamiseen ja auttaa ymmärtämään, miten esihenkilö voi edesauttaa oppimista.

Johda osaamista arjessa -valmennus

Tutustu valmennukseen

Vuoden 2022 NPS-suositteluindeksimme oli 71!

Asiakkaidemme onnistuminen on meille sydämen asia, siksi mittaamme asiakastyytyväisyyttä säännöllisesti mittaamalla NPS-lukuamme. Viimeisin lukumme oli 71 ja voimmekin ylpeänä voimme todeta, että sijoitumme parhaiden joukkoon! Haluamme jatkaa tätä tiellä eteenpäin ja kehittää toimintaamme yhä paremmaksi, joten toivomme, että jatkossakin kuulemme palautettanne, toiveitanne ja kehitysehdotuksianne.

EN FI

Tilaa tunnukset
KIRJAUDU